ile wynosi odprawa emerytalna

Osiągnięcie wieku emerytalnego umożliwia zakończenie pracy i korzystanie ze świadczenia pieniężnego, które co miesiąc będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy wskazać, iż w wielu branżach praca jest tak uciążliwa, że niezbędne wydaje się być skorzystanie z tej możliwości. Mowa tu przede wszystkim o wszelkich sektorach gospodarki, gdzie niezbędne jest wykonywanie uciążliwej pracy fizycznej. Dobrze jest pamiętać o tym, iż człowiek przez całe życie pracuje na swoją emeryturę. Tym samym odprowadza on składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wielkość zgromadzonych zasobów bezpośrednio wpływa na wysokość otrzymywanego świadczenia. Należy jednak wskazać, iż państwo prowadzi politykę zmierzającą do waloryzowania zbyt niskich emerytur. Jest to sytuacja niezwykle korzystna dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku ze swoim utrzymaniem. Jednocześnie warto pamiętać, że każdy człowiek po ukończeniu 75 roku życia może korzystać z specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. Podwyższa on znacząco wysokość osiąganej emerytury i służy zaspokojeniu bieżących potrzeb.

portfel

Warto również pamiętać o tym, iż przechodząc na emeryturę można liczyć na odpowiednie świadczenie ze strony pracodawcy. Zaznacza się, iż długie wykonywanie pracy w danym zakładzie przynosi mu niebywałe profity. Dlatego została stworzona specjalna odprawa, która jest przyznawana każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę. Jest to dodatkowy zastrzyk gotówki, który może zostać przeznaczony na w zasadzie dowolny cel. Jednocześnie warto wskazać, że nie jest jednoznacznie określone, ile wynosi odprawa emerytalna.

Otóż w sytuacji, gdy dana osoba wykonuje obowiązki zawodowe w sektorze publicznym, może bardzo łatwo dowiedzieć się, jaka kwota zostanie jej przyznana. Wynika to z faktu, iż w rządowych rozporządzeniach często reguluje się kwestię odpraw dla pracowników służby cywilnej. Inaczej jednak wygląda ta kwestia w sektorze prywatnym. Niestety, jeżeli wewnętrzne przepisy prawa pracy nie upoważniają pracownika do odprawy, nie ma on możliwości skutecznie jej dochodzić. Dlatego jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego warto zastanowić się, czy pieniądze zostaną przyznane.

Podstawowym źródłem prawa pracy, z którego może wynikać uprawnienie do odprawy, jest oczywiście sama umowa o pracę. Czasami jednak zdarza się, że kwestia bonusów i preferencji wynikających ze stosunku pracy jest regulowana przez inne akty zakładowe. Wielkie przedsiębiorstwa na ogół stosują zbiorowe układy pracownicze. Są to wielkie umowy o charakterze gwarancyjnym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż każdemu pracownikowi należy zapewnić do nich swobodny dostęp.

Tym samym bardzo łatwo jest sprawdzić, na jakie preferencje można liczyć w związku z przejściem na emeryturę. Bardzo ważne jest, aby w przypadku jakichkolwiek nieścisłości w zapisach układu zbiorowego pracy zgłosić swoje zastrzeżenia właściwemu działowi kadrowemu. W przeciwnym wypadku, gdy zajdzie konieczność dochodzenia swoich uprawnień przed sądem, nie będzie można powoływać się skutecznie na wykryte uprzednio uchybienia.

odprawa emerytalna

Bardzo ważne jest, iż w przypadku, gdy dana osoba na kilka miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego umrze, uprawnień z tytułu należnej mu odprawy może dochodzić jego najbliższa rodzina. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla osób mało zamożnych, którzy dzięki pozyskanym środkom mogą z powodzeniem zaspokoić swoje bieżące potrzeby. Istotne jest, iż w takim przypadku mówimy o odprawie pośmiertnej.

W zależności od stażu zatrudnienia danego pracownika, jest ona równa sumie odpowiadającej od miesięcznego wynagrodzenia do nawet jego trzykrotności. Jest to świadczenie podzielne, dlatego w sytuacji, gdy kilka osób jest uprawnionych do jego odbioru, dzielone jest ono proporcjonalnie do liczby beneficjentów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż małżonek zmarłego pracownika może również dochodzić przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przyznania renty rodzinnej, której wysokość jest zbliżona do zarobków osiąganych przez zmarłego pracownika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here