zasiłek opiekuńczy

Polityka państwa w dziedzinie opieki społecznej stale się rozwija. Sprawia to, że coraz większa liczba osób może korzystać z specjalnych zasiłków, które znacząco poprawiają ich sytuację bytową. Wskazuje się, że droga formalna, jaką trzeba przebyć, aby uzyskać świadczenie, jest mocno uciążliwa. W takim stanie rzeczy nie każdy decyduje się na wystąpienie o świadczenie.

Z uwagi jednak na fakt, iż coraz większą popularnością cieszy się nieodpłatna pomoc prawna, możliwe jest skorzystanie z pomocy prawnika w celu wypełnienia stosownego wniosku. Wtedy nie pozostaje nic innego jak oczekiwanie na wydanie decyzji przez właściwy organ samorządu terytorialnego. Co ważne, w sytuacji uzyskania odpowiedzi odmownej, możliwe jest złożenie odwołania w organie wyższego rzędu. Dzięki temu można skutecznie dochodzić swoich praw, bowiem dwuinstancyjny tor postępowania daje większe szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w przedmiocie zasiłku.

Istnieje wiele instrumentów, z których mogą korzystać osoby o ciężkiej sytuacji majątkowej. Warto w pierwszej kolejności dowiedzieć się, ile wynosi zasiłek opiekuńczy na chwilę obecną. Na takie świadczenie mogą liczyć wszystkie rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty ośmiuset złotych. Tym samym możliwe jest uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych, które w zasadzie mogą być wydatkowane dowolnie. Warto mieć jednak na względzie, że do dochodu na potrzeby wyliczania zasiłku brane są pod uwagę przychody osiągane z działalności rolniczej, jak również środki pochodzące z umów cywilnoprawnych.

portfel

Także osoby, które dysponują sporym zasobem ziemi uprawnej, mogą mieć trudności z otrzymaniem zasiłku. Wynika to z faktu, iż posiadany przez nich majątek ma tak znaczną wartość, że niecelowe byłoby przyznawanie im dodatkowych środków – wystarczy, iż w właściwy sposób będą użytkować posiadane grunty. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż rolnicy na ogół występują o omawiane preferencje przed innymi organami – wynika to z faktu, że opłacają oni składki ubezpieczeniowe na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która jest niezależna od ZUS.

W chwili obecnej każda osoba, której zostanie przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy, otrzymuje nieco ponad sześćset złotych miesięcznie. Suma ta podlega corocznej waloryzacji. Wraz z każdym podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w sektorze gospodarki narodowej powiększeniu ulega również wskazany wyżej zasiłek. Co ważne, pobieranie tego świadczenia koliduje z możliwością otrzymywania innych świadczeń.

W sytuacji, gdy dana osoba może pobierać rentę rodzinną, powinna zdecydować, które ze świadczeń będzie dla niej korzystniejsze. W omawianym przypadku zdecydowanie lepiej jest wziąć rentę, bowiem władze w ramach realizacji polityki społecznej wyznaczają minimalną wysokość tego świadczenia. Tym samym istnieje gwarancja, iż renta rodzinna będzie stale zapewniała pokrycie minimum egzystencji. Nie ma takiego zapewnienia w przypadku zasiłku, który de facto może zostać w każdej chwili zniesiony, a wypłaty wstrzymane do odwołania.

ile wynosi zasiłek opiekuńczy

Z zasiłku opiekuńczego mogą korzystać także rodziny, których członkiem jest dorosła osoba niepełnosprawna. Wówczas kryteria uzyskania takiego świadczenia są mniej restrykcyjne. Przede wszystkim dochód w przeliczeniu na jednego domownika może być znacznie wyższy niż w przypadku, gdy o zasiłek ubiegają się inne kategorie podmiotów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż również wysokość świadczenia jest wyższa.

Wynika to z faktu, iż kilka lat temu miał miejsce protest osób niepełnosprawnych, który zakończył się uwzględnieniem ich postulatów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wraz z zasiłkiem opiekuńczym osoby niepełnosprawne korzystały z innych udogodnień, takich jak ulga rehabilitacyjna czy renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Są to świadczenia od siebie niezależne, jednakże przepisy w omawianym zakresie często się zmieniają. Dlatego warto na spokojnie śledzić wszelkie nowelizacje, które ustawodawca przeprowadza w systemie opieki społecznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here